หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ได้รับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นหลักสูตรปริญญาเอกระดับดี”
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ได้รับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นหลักสูตรปริญญาเอกระดับดี”

admin dca
2021-10-27 13:20:24

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ได้รับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นหลักสูตรปริญญาเอกระดับดี”

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน ดร.ธำรง รัตนภรานุเดช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ดร.สุชาดา แสงดวงดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นกรรมการ และ คุณเกศินี นิธิสิริประไพ จากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยมติจากคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ของหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้คะแนนที่ 3.80 ถือเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. อยู่ในระดับดี