หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรรมการบริการหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และสถาบัน
กรรมการบริการหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และสถาบัน

admin dca
2021-10-27 13:21:50

“กรรมการบริการหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และสถาบัน”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดุษฎี นิลดำ ประธานหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับคณะ สถาบัน (Tier 1) โดยผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 


#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#วิทยาลัยนิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#commartsssru