หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต นักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการนำเสนอบทความเรื่อง "การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของเจเนอเรชันซี" (ซึ่งเป็น
คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต นักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการนำเสนอบทความเรื่อง "การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของเจเนอเรชันซี" (ซึ่งเป็น

admin dca
2021-10-27 13:25:24

คุณจิระนันท์  เมฆปัจฉาพิชิต นักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการนำเสนอบทความเรื่อง "การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของเจเนอเรชันซี"  (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์) ใน "งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (3rd SMART: Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand) ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าว มี  ดร.ดุษฎี  นิลดำ  ประธานหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งการเข้าร่วมนำเสนองานดังกล่าวจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดี และเป็นประโยชน์จากคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

   นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 คุณจิระนันท์  เมฆปัจฉาพิชิต จะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิชาการ กับนักศึกษาปริญญาโททุก ๆ ท่าน ในรายวิชากฎหมายและจริยธรรมการสื่อสาร (MPC5105) โดยมี ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ เป็นอาจารย์ประจำวิชา