หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรใหม่
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรใหม่

admin dca
2022-04-29 14:32:28

“หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรใหม่”

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร จัดโครงวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกุล รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในการนี้ กรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา และ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท กรรมการบริหารหลักสูตร เข้าร่วม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ ศิษย์เก่าของหลักสูตร ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้

โดยหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการประจำบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ในลำดับต่อไป พร้อมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

#commartsssru