คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (M.Com.Arts.)


รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน

ดร.ดุษฎี นิลดำ

ตำแหน่ง ประธานบริหารหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2560

นศ.ม. (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2541

นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ.2538

Email : dusadee.ni@ssru.ac.th  

website : www.teacher.ssru.ac.th/dusadee_ni/ดร.นันทิดา โอฐกรรม

ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

นศ.ด. (การสื่อสารระหว่างบุคคล) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  พ.ศ.2559

นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547

ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2544

Email nantida.ot@ssru.ac.th

website www.teacher.ssru.ac.th/nantida_ot/ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ

ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

นศ.ด. (การสื่อสารระหว่างบุคคล) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  พ.ศ.2560

นศ.ม. (โฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  พ.ศ.2547

นศ.บ. (โฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  พ.ศ.2542

Email : sawitree.ch@ssru.ac.th

website : www.teacher.ssru.ac.th/sawitree_ch/ดร.พงศวีร์  สุภานนท์

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2560

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2548

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2543

Email :  pongsawee.su@ssru.ac.th

website : www.teacher.ssru.ac.th/pongsawee_su/