ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

        หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการผลิต “ดุษฎีบัณฑิต” ให้เป็น นักวิจัย นักวิชาการศึกษา และนักบริหารด้านการสื่อสาร โดยให้มีองค์ความรู้ด้านวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ที่เน้นบริบทของสังคมไทยและสามารถนำเอาความรู้นั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมในการเป็นดุษฎีบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถที่จะปรับตัวและรู้เท่าทันในยุคของการหลอมรวมสื่อ พร้อมที่จะชี้นำและขับเคลื่อนประเทศชาติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของสังคมไทยด้วยองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสาร